KOLLAGENPEPTIDER I BEHANDLINGEN AV ARTROS HOS HÄSTAR

KOLLAGENPEPTIDER I BEHANDLINGEN AV ARTROS HOS HÄSTAR

Kollagen är ett protein som finns i kroppens stödvävnader. Dess uppgift är att stöda uppbyggnaden av benstommen, huden, lederna och de övriga vävnaderna i kroppen. Kollagen är ett spiralformat, fibröst protein med enastående elasticitet och draghållfasthet. Kollagenets viktigaste uppgift är att hålla kroppens vävnader elastiska, regenererande och funktionsdugliga. 30 procent av kroppens proteiner består av kollagen och brist på kollagen kan försvaga funktionen hos lederna, benstommen och senorna. Kollagener är utomordentligt viktiga för de olika reparationsprocesserna i kroppens mjukvävnader.

Att hästar haltar beror i drygt 60 procent av fallen på artros (Caron & Genovese 2003). Hos sporthästar kan artros förekomma redan i ett tidigt skede. Hos äldre hästar kan det uppkomma med åldern. Till riskfaktorerna hör bl.a. hög fysisk stressnivå, ledytor som inte passar ihop med varandra, bristningar, mikrobristningar i benvävnaden under brosket eller andra traumarelaterade skador. Särskilt vanligt är förslitningar i kotleden (McIlwraith et al. 2012).

Kollagenpeptider som stöd för brosket

Bioaktiva kollagenpeptider® är ämnen som bevisats ha en stimulerande effekt på broskets ämnesomsättning hos husdjur och förbättra rörligheten utan bieffekter. Petagile®-preparatets verkan på djur har undersökts i flera prekliniska och kliniska studier. Vid oralt intag stimulerar de bioaktiva kollagenpeptiderna broskcellerna att bilda mera nytt broskmatrix. Broskmatrix består till huvuddelen av kollagen och proteoglykaner, som fungerar som buffert i mellanrummet mellan benen.

Petagile® - vetenskapliga bevis

I en placebokontrollerad undersökning (Dobenecker et al, 2018) deltog 38 hästar, som delades upp i tre olika grupper. En av grupperna fick 25 gram Petagile® om dagen, den andra gruppen 50 gram och den tredje gruppen placebo. Undersökningen pågick i 12 veckor och man studerade åtta olika parametrar, bl.a. nivån av hälta, böjningstest, vändningar på olika underlag, steglängd samt ägarens skattning av djuret i början, mitten och slutet av undersökningen.

I gruppen som fick 50 gram Petagile® konstaterades en kraftig påverkan på sex av de åtta parametrarna (hälta, rörlighet, böjningstest, steglängd, vändning på olika underlag) redan inom sex veckor.
I gruppen som fick 25 gram Petagile® konstaterades en måttlig effekt på sex parametrar redan inom sex veckor.

Undersökningsresultatet visade en betydande minskning av hältan och böjningssmärtorna i gruppen som fick 50 gram kollagenpeptider om dagen. Måttliga effekter observerades redan vid en dos på 25 gram. Ytterligare parametrar, såsom större vilja att springa och allmän rörlighet, observerades av 2/3 av hästägarna.

I en annan observationsstudie (Taylor & Hillyer) studerade man nio hästar som led av kronisk ledinflammation under en period på tolv veckor. Hästarna hade olika ålder, vikt och ras och delades upp i två grupper, där den ena fick 25 g och den andra 50 g Petagile®. Man undersökte hälta, böjningstest och smärta vid vändningar samt lät ägarna uppskatta hästarnas livskraft, rörlighet, vändningar, beröringskänslighet samt själva behandlingsframgången.

Haltandet minskade betydligt, med mer än 70 % på 12 veckor. Undersökningen visade ingen märkbar skillnad mellan doser på 25 eller 50 gram. Efter 10 veckor fick alla hästarna förbättrad livskraft och rörlighet och behandlingen bedömdes också allmänt som framgångsrik.

Stöd för rörligheten och livskvaliteten

Utifrån de uppgifter som presenterats kan vi dra slutsatsen att ett intag av bioaktiva kollagenpeptider har positiva effekter på artros, rörlighet och bevarad livskvalitet hos hästar och att kollagenpeptider går att använda för att behandla artros ur en ny angreppsvinkel. Den rekommenderade doseringen är 25-50 gram om dagen.

För äldre hästar kan Petagile® innebära ökad aktivitet, återställd rörlighet och flexibilitet samt större allmänt välmående. Hos hästar i aktiv rörelse hjälper det till att stöda och upprätthålla rörligheten och smidigheten, den optimala funktionsförmågan och prestationsförmågan.

Haltande orsakas till stor del av artros

Att hästar haltar och uppvisar rörelsesvårigheter beror till stor del på artros. Artros är en sjukdom där ledbrosket gradvis förstörs. Det visar sig som hälta, smärta och olika slags funktionsstörningar.

För artros finns ännu inget botemedel. Icke-steroidala läkemedel mot inflammationssmärtor (t.ex. Metacam) minskar smärtan genom att blockera vissa enzymer, vilket minskar svullnaden i kroppen samt produktionen av inflammatoriska molekyler som orsakar smärta (Löscher m.fl. 1999). Bioaktiva kollagenpeptider är ett nytt sätt att närma sig problemet genom att rikta in sig på artrosens orsak- och verkansamband. En central faktor hos välmående leder är ledbrosket, som bildas av vatten och olika proteiner. Utöver broskproteiner innehåller ledbrosk även kollagen som producerats av broskcellerna, vilket ökar ledbroskets hållbarhet. För att bilda kollagen behöver kroppen ha C-vitamin.

Kollagenpeptiderna i Petagile® stimulerar ämnesomsättningen i broskvävnaden, bromsar sönderfallsprocesserna och snabbar på bindvävens tillväxt. Petagile® hjälper till att öka kroppens egna kollagenproduktion och verkar positivt på problemområden som leder och brosk.

Chia de Gracias kollagenprodukt heter CdG Collagen+ och innehåller Petagile®-kollagen, nypon, msm samt hyaluronsyra.

 

Tillbaka till blogg